Financiële begroting

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte BBv indicatoren die elke gemeente op moet nemen in haar Begroting en jaarstukken. De website https://Zutphen.inCijfers.nl/bbv-indicatoren geeft een uitgebreider overzicht van de BBV-indicatoren en biedt verschillende vergelijkingsmogelijkheden. De betrekkingsperiode kan verschillen waardoor de cijfers afwijken van de onderstaande scores.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 1. Bestuur

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2021

8,2

Eigen gegevens

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

2,4%

Eigen begroting

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 2. Veilige stad

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

4,4

1,7

2,2

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

1,6

2

2,5

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2019

114

102

132

Bureau Halt

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 3. Duurzame leefomgeving

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg

2018

127

123

172

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 4. Vitale samenleving

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2016

47,7

46,8

48,7

RIVM - Zorgatlas

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2019

66,3

68,7

68,8

CBS - Arbeidsdeelname

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inw 15-65jr

2018

809,8

223,6

305,2

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2018

8

5

7

CBS

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2018

2,3

1,8

1,9

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

35

22

23

Ingrado

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2019

1,5

1,1

1,1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2018

1

1

1

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 5. Aantrekkelijke stad

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2019

144,2

144,5

151,6

LISA

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2020

670

712

700

COELO, Groningen

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2019

200

243

248

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2020

77,5

73,6

70

CBS - Bevolkingsstatistiek

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09