Financiële begroting

Subsidies

Subsidies

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2021

(bedragen *€1)

Programma 1

Wijkgericht werken

Dorpsraad Warnsveld

€ 14.600

Programma 2

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2021

Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Stichting perspectief

€ 29.300

Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2021

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Incidente subsidies en St. de Kaardebol

€ 34.700

Bestrijden duivenoverlast

Stichting stadsduiven Zutphen

€ 5.500

Programma 4

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2021

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn,Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief

€ 1.314.400

Kwetsbare inwoners meer en beter te laten participeren in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten door laaggeletterdheid te bestrijden en basisvaardigheden te versterken.

Graafschap Bibliotheken

€ 53.200

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.

Incidentele subsidies

€ 52.800

Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.

Incidentele subsidies

€ 36.100

Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.

St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland

€ 92.000

Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.

Incidentele subsidies, St Slachtofferhulp, St. Perspectief

€ 273.800

Het ondersteunen van kwetsbare burgers

Stichting Ixta Noa, St. Berkelpark

€ 267.000

Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Incidentele subsidies diverse instellingen.

€ 50.800

Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

GGD Noodt-Oost Gelderland, S. Veilig Thuist Noord-Oost Gelderland

€ 293.800

Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.

Diverse instellingen.

€ 323.400

Peuteropvang

Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah

€ 123.900

Programma 5

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2021

Ondernemersfondsen

St. Binenstadmanagement, st. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp

€ 832.300

Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten

Incidentele subsidies, St Warkense Molen, Vereniging de hollandse Molen, St Zutphense pracht

€ 95.500

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Incidentele subsidies diverse instellingen

€ 407.700

Totaal

€ 13.562.500

Aan dit overzicht kuunen geen rechten worden ontleend

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09