Financiële begroting

Investeringsplan

Investeringsplan

Investeringplan 2021 - 2024

Investering

Bedragen x € 1

2021

2022

2023

2024

- mechanische ventilatie

106.300

139.300

56.300

56.300

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

661.000

575.000

Vervanging bomen

162.500

162.500

Auto's en vrachtauto's

32.000

218.000

152.500

72.200

Maaimachines

150.400

171.800

Materieel sportvelden

29.500

Materaal begraafplaatsen

106.700

Automatisering, diverse investeringen

551.900

Totaal

3.332.000

2.358.300

4.001.400

1.250.600

Toelichting investeringen gepland in 2021

Gemeentelijk waterketenplan
De riolering in Zutphen kent een economisch en technische levensduur van 40 jaar. Na deze periode wordt - als na het uitvoeren van video-inspecties noodzakelijk blijkt te zijn  - de riolering vervangen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de riolering eerder wordt vervangen door bijvoorbeeld inbreidingsplannen, meeliften met werken uitgevoerd door derden etc. Basis voor vervanging is het gemeentelijk waterplan met een looptijd van 2016-2020. Voor 2021 wordt een nieuw water- en rioleringsplan opgesteld.
Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting 2015-2031
De openbare  verlichting in de gemeente Zutphen is sterk verouderd. Er is een inventarisatie gemaakt en hieruit blijkt dat er veel lichtmasten aan vervanging toe zijn. Er is tot 2031 een vervangingsschema opgesteld, waarbij tweejaarlijks een krediet wordt gevraagd. Met dit krediet worden geplande vervangingen gerealiseerd met oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Voor 2021 is een investering gepland van € 661.000 en voor 2023 €575.000.
Cofinanciering van EZ-relevante fysieke investeringen
Veel actielijnen en projecten in cleantech verband kunnen aanleiding geven voor aanzienlijke fysieke investeringen. De provincie is een belangrijke subsidiënt, maar zal altijd om een co-financiering vragen.
Vervanging bomen
Om het "groene geraamte" van de gemeente, belangrijk voor de beeldkwaliteit van wegen, wijken buurten, te handhaven is een investering noodzakelijk voor 2021 en 2022 van jaarlijks
€ 162.500.
Vervanging bedrijfsmiddelen beheer en onderhoud
Een aantal bedrijfsmiddelen staat gepland om vervangen te worden. Door het team beheer en onderhoud is een meerjarig vervangingsschema opgesteld, waaruit blijkt dat de technische levensduur van de betreffende bedrijfsmiddelen is bereikt. Totale investering in 2021 is € 61.500.
Automatisering, diverse investeringen

Er staan diverse automatiseringsinvesteringen op de planning. Dit betreft onder andere digitale duurzaamheid, beeldschermen, mobiel werken, onderzoek&statistiek, common ground en investeringen in de financiële applicatie.

Investeringplan 2021 - 2024

Kapitaallasten

Bedragen x € 1

2021

2022

2023

2024

- mechanische ventilatie

7.800

18.000

22.100

26.200

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

33.100

40.600

69.000

75.100

Vervanging bomen

4.000

10.000

11.900

11.800

Auto's en vrachtauto's

4.000

32.800

55.300

66.200

Maaimachines

25.100

51.200

52.600

Materieel sportvelden

5.000

5.200

5.200

Materaal begraafplaatsen

13.300

14.500

14.300

Automatisering, diverse investeringen

110.400

116.100

114.700

113.300

Totaal

193.400

363.900

541.400

594.400

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:06:40 met de export van 10/18/2021 14:01:09